หลักสูตรอบรมพนักงาน In house Training ของเรา

รวมหลักสูตรอบรมพนักงาน In-House Training จากทีมงาน หัวหิน ฟิวเจอร์ เทรนนิ่ง ทุกหลักสูตรล้วนออกแบบมาจากประสบการณ์ กลั่นกรองจากปัญหา, ความต้องการขององค์กร และกรณีศึกษาต่างๆ ทั้งยังวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงอนาคต จึงมีการปรับปรุงเสมอ ดูแลหลักสูตร โดย อ.ปรีดา ผู้มีประสบการณ์ด้านวิทยากรกว่า 10 ปี และทีมวิทยากรที่คัดเลือกแล้ว

เราพยายามเก็บเกี่ยวทุกประสบการณ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณค่าที่สุดให้ทุกๆ องค์กร นอกจากนี้เรายินดี ออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ สามารถติดต่อพูดคุยเบื้องต้นได้ตามช่องทางต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังมีบริการ รับจัดกิจกรรมนันทนาการ Team building - Walk rally  อ่านรายละเอียดที่นี่ 

รวมหลักสูตรคุณภาพ สำหรับอบรมพนักงาน ปี 2567

หลักสูตรอื่น ๆ เร็วๆ นี้  *รายละเอียดแบบเต็มคลิ๊กที่ชื่อหลักสูตร

หมวดอบรมพนักงานทั่วไป

 1. หลักสูตรอบรมการทำงานเป็นทีม (Team work) (A01)
 2. หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาประการหนึ่งขององค์กร คือ การทำงานเป็นทีม หรือ ช่วยพัฒนาศักยภาพทีมงานให้มีความขึ้น ปรับทัศนคติการทำงานร่วมกัน เปิดใจ ใช้กิจกรรมแฝงแนวคิด จิตวิทยาในการช่วย ให้พนักงานทุกระดับได้มีความเข้าใจกันมากขึ้น
  เหมาะสำหรับ : ทุกธุรกิจองค์กร
 3. หลักสูตรการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (A02)
 4. การสื่อสารเป็นปัจจัยหลักในการทำงาน อาจสงสัยว่า แค่เพียงเรื่องเดียวอบรมแล้วจะสำคัญจริงหรือ ถ้าตรองดูจะรู้ว่า นี่คือปัญหาของทุกองค์กร และยังเป็นต้นตอที่แทรกอยู่ในอีกหลาย ๆ ปัญหาตามมา และอาจเกิดขึ้นอีกต่อ ๆ ไป
  เหมาะสำหรับ : ทุกองค์กร
 5. หลักสูตรจิตสำนึกรักษ์องค์กร (A03)
 6. หลักสูตรที่ต้องการทบทวน สร้างแนวคิด เกี่ยวกับการทำงานในองค์กร ให้ตระหนักถึงสำนึกรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาองค์กร มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อการทำงานที่ดีต่อไป
  เหมาะสำหรับ :  ทุกธุรกิจองค์กร
 7. หลักสูตรอบรมพนักงาน เปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล Change for success (A04)
 8. การเปลี่ยนแปลงเป็นคุณสมบัติสำคัญของการพัฒนา แต่เป็นที่ทราบดีว่า หากทำเหมือนเดิมผลลัพธ์ย่อมเท่าเดิม การจะให้พนักงานหรือบุคลากรเปลี่ยนแปลงนั้น ก็เป็นเรื่องยาก ยิ่งหากองค์กรต้องการนำระบบ รูปแบบการทำงานใหม่ ๆ มาใช้ ซึ่งหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นแนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งการทำงาน ความสัมพันธ์ของทีมงาน และต่อองค์กร
  เหมาะสำหรับ : องค์กรขนาดเล็ก หรืออบรมเฉพาะหน่วยงาน ทีมงาน
 9. หลักสูตรพัฒนาตนเองในทุกด้านของพนักงานองค์กร (ทัศนคติ) (A05)
 10. ในหลายองค์กร หรือแทบทุกองค์กรก็ว่าได้บุคคล หรือบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า แต่ในทางกลับกันบุคลากรก็มักจะเป็นปัญหาขององค์กรได้เช่นกัน ด้วยความแตกต่างของบุคคล ความขัดแย้งหรือแนวทางการทำงานจึงเกิดขึ้นได้ "ทัศนคติ" ปัญหาส่วนตัว หรือความเป็นส่วนบุคคลมักเป็นรากฐานเหล่านั้น การพัฒนาตนเองปรับทัศนคติ จึงส่งผลต่อองค์กรอย่างมีนัยยะสำคัญ
  เหมาะสำหรับ : ทุกธุรกิจองค์กร
 11. หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพพนักงาน Personality development (A06)
 12. หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ต่อภาพรวมและรายบุคคล ด้วยบุคลิกภาพ Personality  เป็นสิ่งสำคัญในการบ่งบอกหรือแสดงออกให้คนภายนอกรับรู้อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อความประทับใจของลูกค้าและผู้ร่วมธุรกิจ และเกิดได้จากหลายส่วนงานขององค์กร ไม่ใช่แค่พนักงานต้อนรับเพียงอย่างเดียว
  เหมาะสำหรับ : ทุกธุรกิจองค์กร
 13. หลักสูตรการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และปรับเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพ (A07)
 14. หลักสูตรที่ไม่ได้พูดถึงแต่เรื่อง Generation เพราะคน Gen เดียวกันก็คิดไม่เหมือนกัน แต่เป็นการนำเอาข้อดีจากหลักสูตรทัศนคติและการพัฒนาตนเอง (Attitude) และ การเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จ (Change for success) นำมาประยุกต์เข้ากับการทำงานร่วมกัน สร้างมุมมองใหม่และทบทวนภาพรวมของการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
  เหมาะสำหรับ :  ทุกธุรกิจ องค์กร ทุกขนาด

หมวดอบรมผู้นำ/หัวหน้างาน

 1. หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน หลักสูตรทีมบริหารมืออาชีพ (LE01)
 2. การทำงาน กับ การบริหาร เป็นคนละเรื่องกัน หัวหน้าอาจทำงานเก่ง แต่บริหารไม่เป็น  หัวหน้าอาจบริหารเป็น แต่ปกครองไม่เป็น คำตอบของปัญหานี้ อาจไม่มีวิธีตายตัวจำต้องมี ทั้งศาสตร์ และศิลป์ ไม่ง่ายเลยในการที่จะเป็น หรือมี หัวหน้างานที่ดี แต่สิ่งเหล่านี้ เราเชื่อว่าสามารถ ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มศักยภาพกันได้
  เหมาะสำหรับ :   องค์กรที่มีแผนก ส่วนงานหลายส่วนและชัดเจน หรือมีหลายสาขา
 3. หลักสูตรอบรมหัวหน้างานด้านทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด (Intensive Communication Skills For Supervisor) (LE02)
 4. ปัจจัยหลักในการทำงานหนึ่งนั่นคือ การสื่อสาร ที่มีผลต่อการทำงานโดยอย่างยิ่ง บุคลากรหรือพนักงานในระดับหัวหน้างาน ระดับการบริหารชั้นกลางไปจนถึงสูง อันสามารถส่งผลได้ทั้งในเชิงบวก และลบต่อการทำงาน ซึ่งยังรวมถึงประสิทธิภาพการทำงาน การประสานงานอีกด้วย
  เหมาะสำหรับ : ทุกธุรกิจองค์กร
 5. หลักสูตรภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา (LE03)
 6. ผู้นำ อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะแต่งตั้ง หรือจัดตั้ง อย่างไรก็ตาม ภาวะผู้นำไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาแต่ต้น แต่ก็ใช่ว่าจะพัฒนาปรับปรุงกันไม่ได้ นี่จึงเป็นหลักสูตรที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว
  เหมาะสำหรับ : หัวหน้างาน รองหัวหน้างานขึ้นไป ทุกองค์กร
 7. หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพและทักษะการทำงานของหัวหน้างาน (LE04)
 8. หัวหน้างาน หรือผู้จัดการต่าง ๆ อาจเคยทำงานได้ดีในตำแหน่ง อาจมีศักยภาพในหลายด้าน แต่เมื่อจำเป็นต้องรับภาระหน้าที่มากขึ้น ต้องจัดการบริหารสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น การพัฒนาตนเองอาจถูกละเลย หรือแนวคิด ความรู้อาจไม่เพียงพอต่องานปัจจุบันที่องค์กรพัฒนาขึ้นทุกวัน ดังนี้ การทบทวน พัฒนาศักยภาพ ทักษะ ของหัวหน้างานจึงจำเป็น เหมาะสำหรับ :  หัวหน้างาน รองหัวหน้างานขึ้นไป ทุกองค์กร

หมวดด้านการบริการ

 1. หลักสูตรทีมงานยุคใหม่หัวใจบริการ (Service Mind Training) (SV01)
 2. การบริการคือความสำคัญของทุกๆ องค์กรอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะบนความเป็นจริงแทบไม่มีธุรกิจไหนไม่ต้องบริการ อีกทั้ง ส่วนหนึ่ง "ลูกค้าภายใน" ก็สำคัญไม่แพ้กันที่จำต้องปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกันด้วยหัวใจการบริการที่ดี โดยเรามุ่งเน้นที่จะ "เปลี่ยน" ภาพของพนักงานให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้น
  เหมาะสำหรับ :  โรงแรม, ร้านอาหาร และทุกธุรกิจบริการ
 3. หลักสูตรบริการด้วยใจในธุรกิจสปา (Service Mind Training For Spa Business) (SV02)
 4. ธุรกิจสปาสินค้าหลักในการบริการคือ "พนักงาน" กับสังคมปัจจุบันที่เรียกว่ายุคออนไลน์ ใครก็เป็นสื่อสาธารณะได้หากได้รับความไม่พึงพอใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจถูกส่งภาพพจน์ให้เสียหาย แต่ในทางตรงกันข้าม ความชื่นชม ประทับใจก็ถูกแชร์ไปได้เช่นกัน
  เหมาะสำหรับ :  สปา,  และทุกธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง
 5. หลักสูตรการออกแบบการบริการ (Service Design) (SV03)
 6. หลักสูตรเชิงปฏิบัติการให้องค์กร ทีมงาน สร้างการบริการที่ยกระดับขึ้นมา เพราะคงไม่มีใครรู้และเข้าใจกระบวนการในองค์กรดีกว่าเราเอง ดังนี้แล้วการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม แนวคิดที่ถูกต้อง และประสบการณ์จากวิทยากรเข้าช่วยเสริม ก็สามารถสร้างรูปแบบการบริการที่ดีออกมาจนสามารถพัฒนายกระดับ รวมถึงเหนือกว่าในการแข่งขันได้แน่นอน
  เหมาะสำหรับ :  โรงแรม ร้านอาหาร สปา,  และทุกธุรกิจบริการ

หมวดเพิ่มเติมทักษะ/ระบบงาน

 1. หลักสูตรอบรม OKR's เพื่อสร้างมาตรฐานการพัฒนาองค์กรและการทำงาน (AS01)
 2. OKR's หรือ Objective and Key Results คือ Frame work หรือกรอบการทำงานที่องค์กรระดับโลก และองค์กรชั้นแนวหน้าของไทย กำลังนำมาปรับใช้ ซึ่งเป็นที่เห็นผลลัพธ์มาหลายนับ 10 ปีว่า นี่คือรูปแบบการทำงานที่ตอบโจทย์ทั้งองค์กร และการทำงานของพนักงานได้อย่างดี
  เหมาะสำหรับ :  ทุกธุรกิจ องค์กร ทุกขนาด

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา (Contact Us)

โทร : 099-796-3945
e mail : [email protected]
Facebook : huahinfuture
      อินบ๊อก Facebook inbox : คลิ๊กที่นี่
Line id : huahinfuture