17/3/59

อบรมการจัดการเพิ่มประสิทธิ์ภาพ (PCDA,PokaYoke,Kaizen,TQM,TPM,QCC)

อบรมพนักงานและอบรมการจัดการเพิ่มประสิทธิ์ภาพ (PCDA, Poka Yoke, Kaizen, TQM, TPM, QCC)

การเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงานด้วยเครื่องมือต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการ (Strategic management) ที่ต้องสอดคล้องมาจากระดับการกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) โดยเครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงช่วยกำหนดกลุยทธ์ได้เท่านั้น ต้องสามารถนำไปดำเนินการ (Strategy Implementation) หรือนำไปปฏิบัติได้จริงด้วย ซึ่งเหล่านี้หากมีความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะสามารถนำไปประเมินผล หรือควบคุมการดำเนินงาน  (Evaluation and Control) ได้ต่อๆ ไป โดยเครื่องมื่อต่างๆ ที่ว่านี้เช่น PCDA, Poka Yoke, Kaizen, TQM, TPM, QCC ที่จะกล่าวในรายละเอียดแต่ละหลักสูตรอบรมพนักงานต่อไป (อบรมพนักงานสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%)
ซึ่งจากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า การจัดการที่มีคุณภาพต้องมีแผนที่เป็นระบบชัดเจน ปฏิบัติได้จริง และวัดผลได้ ด้วยเหตุนี้เอง การนำมาตรฐาน ระบบ หรือเครื่องมือระดับสากลมาใช้ในการจัดการภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่ หากมีความรู้ที่ถูกต้อง จะพบว่า ผลงานหรือผลผลิต ที่มากกว่าเป็นอย่างไร รวมถึงการควบคุมคุณภาพที่ดีกว่า นี่จึงเป็นที่มาของการอบรมการจัดการประสิทธิ์ภาพที่ทำให้ท่านเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ได้งาน ได้ผลผลิต ปรับปรุงประสิทธิ์ภาพ ทั้งระบบ คนงาน การจัดการ ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น ในต้นทุนจำนวนคนที่เท่าเดิม

Hua Hin Future Training นำหลักสูตรหัวข้อต่างๆ เหล่านี้มาเสนอแก่องค์กร โรงงาน หรือหน่วยงานในเขต หัวหิน ประจวบ เพชรบุรี แล้ววันนี้

ซึ่งมีหลักสูตรย่อยตามเครื่องมือและหัวข้อให้ท่านได้เลือกตามความเหมาะสมดังนี้
 1. หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต Efficiency and Productivity Improvement  ดูรายละเอียด
 2. *หลักสูตรการดำเนินกิจรรม QCC ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ Effectiveness QCC activity organization (*หลักสูตรยอดนิยมดูรายละเอียด
 3. หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกิจกรรม Kaizen Effectiveness of Kaizen activity ดูรายละเอียด
 4. หลักสูตรการดำเนินการสร้างองค์กร ด้วยกิจกรรม Kaizen Kaizen activity organization ดูรายละเอียด
 5. หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Effectiveness of reventive maintenance ดูรายละเอียด
 6. หลักสูตรการเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน ดูรายละเอียด
 7. *ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน Work Safety (*หลักสูตรยอดนิยมดูรายละเอียด
 8. *หลักสูตร TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management (*หลักสูตรยอดนิยมดูรายละเอียด
 9. หลักสูตรกิจกรรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity Improvement ดูรายละเอียด
 10. Poka Yoke การเพิ่มผลผลิตด้วยการป้องกันความผิดพลาด(Zero-Defect by PokaYoke)  ดูรายละเอียด
 11. *หลักสูตร TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร Total productive maintenance for efficiency improvement (*หลักสูตรยอดนิยม
 12. (เปลี่ยนไปดูหลักสูตรเกี่ยวกับการลดต้นทุนคลิ๊ก)
*หากต้องการรายละเอียด หัวข้อการอบรม (Course Outline) หรือราคา กรุณาติดต่อเรา
**หากต้องการใบประกาศ กรุณาส่งรายชื่อพนักงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันอบรม

1. หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต Efficiency and Productivity Improvement

จากวงล้อของเดมิ่งDeming Circle ซึ่งประกอบด้วย PDCA: Plan Do Check และ Action จนได้รับความนิยมไปในทุกวงการอุตสาหกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเอง นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิ่งทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจ ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานให้ง่ายขึ้น ยังมีเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้อีก เช่น ไคเซ็น คิวซีซี และ 7 Wastes ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้พิสูจน์แล้วว่าสามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้จริง และหากบริษัทใดพนักงานให้ความร่วมมิในการทำกิจกรรมเหล่านี้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนเช่นลดต้นทุนการผลิตลดปัญหาความเสียหายลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น
หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
 • เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม
 • เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
 • เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

2. หลักสูตรการดำเนินกิจรรม QCC ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ Effectiveness QCC activity organization

กลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle: QCC) หรือกลุ่มควบคุมคุณภาพ หรือ กลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่งที่ดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีมนี้จะแก้ปัญหาแบบกระบวนการวิทยาศาสตร์ ถูกนำมาใช้กับการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดย C.N.,Frazee แห่งบริษัท Telephone Laboratories เป็นผู้นำ ทั้งนี้หากเกิดกิจกรรม QCC ขึ้นภายในองค์กรใดๆ แล้วประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้หลายๆ ด้าน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม QCC ภายในองค์กร
 • เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ ภายในองค์กร
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากลุ่มกิจกรรม QCC อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง 
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดความรู้ ในการเป็นที่ปรึกษากลุ่ม QCC 
 • เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม
 • เพื่อสร้างความเข้าใจต่อ การจัดตั้งคณะดำเนินงานกิจกรรม QCC ในองค์กร
 • เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานดำเนินกิจกรรม QCC ให้กับผู้เข้ารับการอบรม

3. หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกิจกรรม Kaizen Effectiveness of Kaizen activity 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจการแนวคิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็นเรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็นแนวทาง/เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยเครื่องมือต่างๆเช่น PDCA , QC7 Tools , 5S ฯลฯโดยมีตัวอย่างกรณีศึกษาการทาไคเซ็นในระดับองค์กรชั้นนำเพื่อนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในงานของตนเองต่อไปดังนั้นหากองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดการดำเนินงานไคเซ็นอย่างจริงจังและสามารถผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและ
 • ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

4. หลักสูตรการดำเนินการสร้างองค์กร ด้วยกิจกรรม Kaizen activity organization

หลักสูตรนี้จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวในการดำเนินกิจกรรม ไคเซ็น และเพื่อให้เกิดคณะกรรมการดำเนินงาน ที่จะเข้าใจแนวคิด ในการดำเนินกิจกรรมของ ไคเซ็น ที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดตั้งคณะทำงาน การติดตาม การดำเนินงาน และเรียนรู้วิธีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็น เพื่อช่วยชี้แนะให้กับพนักงาน ได้ด้วยเครื่องมือต่างๆเช่น PDCA, QC7 Tools, 5S ฯลฯ ดังนั้นหากองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานไคเซ็นอย่างจริงจังและสามารถผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเกิดการสร้างวัฒนธรรมไคเซ็นในองค์กรได้อย่างยั่งยืนแน่นอน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรม ไคเซ็น
 •  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานของ คณะกรรมการไคเซ็น
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและสามารถชี้แนะกระบวนการทำงานของพนักงานได้อย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

5. หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Effectiveness of Preventive maintenance

หลักสูตรนี้จะช่วยเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต การสร้างจิตสำนึกต่อการรักษาผลผลิตของบริษัท และเน้นการวางแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน PM (Preventive Maintenance) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนที่ต่ำและคุ้มค่า โดยใช้ข้อมูลและประวัติของเครื่องจักรเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ รวมทั้งการคิดอัตราประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการซ่อมบำรุง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักร
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการลดความสูญเสียของเครื่องจักรในระบบการผลิต

6. หลักสูตรการเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน

ในการที่จะต้องเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลผลิตที่มีอยู่หลากหลายนั้น ทำให้บางองค์กรยังมีความสับสนว่าจะใช้เครื่องมือหรือวิธีการใดที่จะนำมาใช้ในองค์กรดี หลักสูตรการอบรมนี้จึงได้นำเอาเครื่องมือต่างๆ มาอธิบายและบ่งชี้ถึง ข้อดี ข้อเสีย และการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยมในการทำงาน เช่น 5ส , ไคเซ็น , คิวซีซี , QC 7TOOLS, 7 WASTE, 3MU และ TPM เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องเข้าใจถึงลักษณะที่แตกต่างของแต่ละเครื่องมือก่อน ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อให้ทุกคนที่ร่วมทำกิจกรรม ได้เกิดความร่วมมือและมีความเข้าใจถึงลักษณะของเครื่องมือเหล่านั้น จึงจะทำให้การทำงานดีขึ้นได้และองค์กรได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือคุณภาพที่ถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการผลิต
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการลดความสูญเสียในระบบการผลิต
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานของตน

7. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน Work Safety

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆอันจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน  ซึ่งก็คือ สภาพการทำงานที่ถูกต้องโดยปราศจาก "อุบัติเหตุ" ในการทำงานนั่นเอง หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบให้สร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อให้อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์  และลดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย เพื่อลดผลกระทบ กระเทือนต่อการทำงาน ที่จะทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือ บุคคลได้รับบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัย
 • เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุ อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ของความไม่ปลอดภัยอย่างเป็นมีรูปแบบ
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน ด้านความปลอดภัยให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการทำงานให้ปลอดภัยมากขึ้น 
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย 
 • เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

8. TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management

TQM (Total Quality Management) ถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในทุก ๆ ด้านปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหลายแห่งมีความประสงค์ที่จะนำ TQM มาประยุกต์ใช้ซึ่งผู้บริหารเหล่านี้ หลายท่านได้ศึกษาปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของ TQM ไปบ้างแล้วแต่ยังไม่สามารถมองภาพในเชิงปฏิบัติได้อย่างชัดเจน  ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นการแนะนำให้ผู้บริหารหัวหน้างาน และพนักงานในองค์กร ได้ทราบโดยสังเขปว่าการนำ TQM มาประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัตินั้นควรจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของ TQM

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
 • เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม TQM อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพ อย่างเป็นมีรูปแบบ
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง 
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม 
 • เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม
 • เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
 • เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

9. หลักสูตรกิจกรรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity Improvement

การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม 5 ส.  ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้ พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอด ไปสู่โครงการอื่นๆ เช่น TPM , TQM , QCC , 7 Waste และกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการทำกิจกรรม 5ส. ในการทำงาน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
 • เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส.
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
 • เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

10. Poka Yoke การเพิ่มผลผลิตด้วยการป้องกันความผิดพลาด(Zero-Defect by PokaYoke)

POKA คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่
YOKEคือ ป้องกัน/ไม่ให้เกิด/หลีกเลี่ยง
หรือที่เรียกกันเป็นที่แพร่หลายว่าระบบป้องกันความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอหรือใช้คำว่า Error- Proofing ซึ่งระบบ POKA-YOKE นี้ ควบคุมให้งานในกระบวนการมีความถูกต้องมากที่สุดก่อนที่จะสามารถผ่านไปสู่กระบวนการต่อไป
โดยความผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องจักรนั้นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนักเพราะวิศวกรที่ได้ออกแบบเครื่องจักรนั้นมักออกแบบให้ได้ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง ส่วนมากที่มีปัญหาในการผลิตคือคนแต่ถ้าเราออกแบบให้ดีตั้งแต่ต้นปัญหาต่างๆ เช่นของเสีย หรือปัญหาที่เกิดจากคนก็จะหมดไปทำให้ประหยัดค่าอบรมซ้ำๆและค่าความเสียหายที่เกิดจากของเสียเป็นต้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของการเพิ่มผลผลิตด้วย หลักการของระบบป้องกันความผิดพลาดหรือ Poka Yoke
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานเพื่อลดความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

11. หลักสูตร TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร Total productive maintenance for efficiency improvement

หลักสูตร นี้ จะเน้นที่การทำความเข้าใจกับแนวคิดและความสำคัญของ TPM และบทบาทหน้าที่ของฝ่ายผลิตในการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางด้าน การผลิตและทางด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแนวคิดการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งหนึ่ง ในเสาหลักที่สำคัญคือ การดูแลรักษาด้วยตนเอง AUTONOMOUS MAINTENANCE (JISHU HOZEN) มีแนวคิดการดำเนินการ 7 ขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร 
โดยการที่พนักงานประจำเครื่องมีสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองได้ ตั้งแต่การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง การสามารถปรับปรุงแก้ไข เบื้องต้นแบบง่ายๆได้เอง การกำหนดวิธีการทำความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบเครื่องจักร เบื้องต้นได้ จะมีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตมีความสูญเสียต่างๆ ที่ลดลง สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ต้นทุนต่ำ และส่งมอบได้ตรงเวลา   

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
 • เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม TPM อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อสร้างแนวทางในการบำรุงรักษาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพ อย่างเป็นมีรูปแบบ
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

In - house training โดยมีลักษณะคร่าวๆ ดังนี้
 1. การบรรยาย  40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

ระยะเวลาการอบรมพนักงาน

9.30-16.00 น.

  วิทยากรผู้อบรมพนักงาน

  อ.ไมท์ - ไมตรี    บุญขันธ์
  วิทยากร ความเชี่ยวชาญพิเศษในหลักสูตรฝึกอบรม (Productivity Improvement) ไม่ว่าจะเป็น TPM, , TQM, Kaizen, QCC, 5S implement, PDCA improvement ,Poka-Yoke and Visual Control ,Root cause analysis and Corrective , Preventive action, 7 Waste for cost reduction และการเพิ่มประสิทธิ์ภาพ รวมถึงการลดต้นทุน

  ดูประวัติวิทยากรแบบเต็มได้ที่นี่

  อบรมพนักงาหัวหิน In house training (PCDA,PokaYoke,Kaizen,TQM,TPM,QCC)
  อบรมพนักงาหัวหิน In house training (PCDA,PokaYoke,Kaizen,TQM,TPM,QCC)

  ไม่มีความคิดเห็น:
  Write ความคิดเห็น