7/3/59

อบรมพนักงาน สามารถลดภาษีได้ 200%

สวัสดีค่ะ ทีมงานหัวหิน ฟิวเจอร์ นำข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับการอบรมพนักงานมาฝากกัน ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กร บริษัทฯ โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร โรงงาน ต่างๆ โดยท่านรู้หรือไม่ว่า การอบรมพนักงาน ต่างๆ ขององค์กรให้กับพนักงานนั้น สามารถลดภาษีได้ถึง 200% เลยทีเดียว

หางานหัวหิน อบรมพนักงาน ลดภาษี

อบรมพนักงาน ที่สามารถนำไปขอลดหย่อนภาษี

โดยจะมีประเภทของการอบรม หรือฝึกอบรมพนักงาน 3 ประเภทดังนี้
 1. ฝึกเตรียมเข้าทำงาน
 2. ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
 3. ฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
      โดยทั้งหมดนี้ เป็นสิทธิ์ประโยชน์ของผู้ประการตาม "พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545" ที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพ พนักงาน หรือกำลังแรงงานให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพในการทำงานให้มากขึ้น อันเป็นผลต่อการแข่งขันทางการค้ากับนานาประเทศได้ จึงกำหนดให้สิทธิและประโยชน์แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องฝึกอบรมลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดทุกปี

หลักการโดยย่อ คือ เมื่อจัดการอบรมสัมมนาสามารถหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีตามจริงได้ปกติ 100% และขอยื่นสิทธิ์พิเศษจากทางกรมฯ ได้อีก 100%

กระบวนการจัดอบรมพนักงานให้ได้สิทธิ์ มีคร่าวๆ ดังนี้

จัดหาหลักสูตรการอบรมสัมมนา

หางานหัวหิน ขั้นตอนการฝึกอบรมพนักงาน ลดภาษี

ดำเนินตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ฯ

ขั้นตอนการดำเนินการอบรมพนักงานให้ได้สิทธิ์


ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน ที่สามารถนำไปหักภาษีได้ โดยสรุปมีดังนี้

 • ค่าตอบแทนวิทยากร
 • ค่ารับรองวิทยากร (ที่พัก, อาหาร, เครื่องดื่ม ไม่รวมแอลกฮอล์)
 • ค่าลิขสิทธิ์ของหลักสูตร (ถ้ามี)
 • ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
 • ค่าเช่าเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม 
 • ค่าเช่าสถานที่จัดฝึกอบรม
 • ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ)
 • ค่าพาหนะทีมงาน หรือผู้เข้าอบรม (ไป-กลับ)
 • ค่าลงทะเบียนอบรม (กรณีไปอบรมภายนอก)
 • ค่าที่พักผู้เข้าอบรม (กรณีไปอบรมภายนอก)

หลักฐานค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม

 • ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน ใบกำกับภาษีที่มีรายการถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมระบุชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม และจำนวนเงิน กรณีนิติบุคคล
 • ใบสำคัญรับเงิน แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน กรณีบุคคล
 • ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินสามารถใช้สำเนาได้ ให้เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ

เอกสารอ้างอิงที่ต้องใช้

 •  คำขอรับการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (ฝย / ฝป 1)
 • รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (ฝย / ฝป 2 - 1)
 • ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม (ฝย / ฝป 3)
 • รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (แบบ ฝย / ฝป 2-2)
 • อื่นๆ

จากทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานโดยคร่าวๆ หากท่านสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ถูกต้องและครบถ้วน กรุณาสอบถามที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดของท่าน (สำหรับประจวบ-หัวหิน) http://www.dsd.go.th/PrachuapKhiriKhan

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.dsd.go.th/

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. ๒๕๔๕
http://www.mol.go.th/employer/act_skill_development

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น