15/1/61

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.นัท - ณชดล อารีวงศ์

ประวัติของวิทยากรอบรมพนักงาน, ผู้บริหาร หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน บูรณาการศาสตร์การฝึกอบรมและพัฒนา ทั้งด้าน Soft skill และ Hard skill

อ.นัท  -  ณชดล  อารีวงศ์

เกี่ยวกับวิทยากรอบรมพนักงาน

ด้วยประสบการณ์การบริหารระบบการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรมาอย่างยาวนาน
ทำให้เข้าใจกระบวนการพัฒนาคนและองค์กรอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการศาสตร์การฝึกอบรมและพัฒนา ทั้งด้าน Soft skill  (ทักษะด้านการบริหารจัดการ เช่น ทักษะหัวหน้างาน การสื่อสาร บุคลิกภาพและการนำเสนอ การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ การสอนงาน ฯลฯ)  และ Hard skill  (ทักษะเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ 5ส  การค้นหาความสูญเปล่าในการทำงาน 7 Wastes การปรับปรุงงาน Kaizen ฯลฯ) ได้อย่างสอดคล้อง ให้เข้าใจง่าย โดยจะวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรให้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และค่านิยม Core Value ขององค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ข้อคิดจากวิทยากร

เพียงแค่คุณเปิดใจเรียนรู้และพัฒนา ประตูของโอกาสแห่งความสำเร็จของคุณได้เปิดไปแล้วเกือบครึ่ง     ที่เหลือ... ขอให้คุณเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับตลอดระยะเวลาที่กระบวนการดำเนินไปอย่างเต็มที่ แล้วลองนำกลับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง และวัฒนธรรมองค์กร  เชื่อเถอะครับ ว่าความสำเร็จที่คาดหวังไว้ จะอยู่ในมือของคุณอย่างแน่นอน และเมื่อคุณส่งมอบความสำเร็จนั้นให้กับองค์กร องค์กรก็จะตอบแทนกลับมาให้กับคุณเช่นกัน

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  จิตวิทยาอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  บริหารธุรกิจ  (MBA)  มหาวิทยาลัยราคำแหง
 • หลักสูตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์กรยุคใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตร การจัดการงานบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 • หลักสูตร mini MBA in Marketing (การบริหารการตลาดสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • เยาวชนดีเด่น จาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้กระทำกิจกรรมดีเด่นด้าน ความริเริ่มดี 
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (ส.ย.ช.)
 • ผู้ได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษา และวิทยากรอิสระ
 • วิทยากรรับเชิญ หัวหิน ฟิวเจอร์ เทรนนิ่ง

ประสบการณ์

 • กรรมการพิจารณารางวัลด้านการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานระดับประเทศ
  - รางวัล 5ส แห่งประเทศไทย Thailand 5S Award
  - รางวัลด้านการปรับปรุงงาน Thailand KAIZEN Award  Thailand Quality Prize
  มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชม ตรวจประเมิน และให้ข้อเสนอแนะองค์กรชั้นนำต่างๆ
  ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วประเทศ
 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัทมหาชนที่มีพนักงานมากกว่า 2,500 คน
 • Section Head  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  (สำนักงานใหญ่ ซอยรางน้ำ)
 • ผู้จัดจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี อากร ที่มีชื่อเสียงรายใหญ่ของประเทศไทย

ประสบการณ์บรรยายและอื่นๆ


 • บริษัท ช. การช่าง (ลาว) จำกัด 
  ณ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี  แขวงไซยะบุรี   สปป.ลาว
 • โครงการ Professional Employee Development Program
  โดย Japan – Thailand Economic Cooperation Society : JTECS ณ นิคมอุตสาหกรรม Phnom Penh Special Economic Zone,  กัมพูชา
 • อาจารย์พิเศษ  Guest speaker  บรรยายหัวข้อต่างๆ  เช่น  วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์   องค์การและการจัดการ  จิตวิทยาการสื่อสาร   5ส  เป็นต้น ให้กับสถาบันการศึกษาภาครัฐ และเอกชน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเนชั่น  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์โครงการพัฒนาบุคลากร


 • โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะ พนักงานระดับ 2-5 กลุ่มเทคนิควิชาชีพ การประปานครหลวง 
 • โครงการพัฒนาและยกระดับทักษะการบริหารจัดการ ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร   ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • โครงการพัฒนาความเชื่องโยงวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร สู่การประเมินผลการปฏิบัติงานบริษัท โอ เอ็ม จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 • โครงการพัฒนาบุคลากร Team Leader Development Program (TLDP) บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จํากัด และบริษัทในกลุ่ม

กิจกรรมเพื่อสังคม

 • เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
 • เป็นสมาชิกทีมจิตอาสา เยี่ยมเยียนและพูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติตามโรงพยาบาลในเครือข่ายโครงการ จิตอาสาเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย  “ I SEE U ”  ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรม ที่สร้างสรรค์เพื่อสังคมของธนาคารจิตอาสา โดยนำองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

บางส่วนองค์กรที่เคยให้บริการ

 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จํากัด
 • บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จํากัด
 • บริษัท ทนาอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
 • บริษัท ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด - โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง-ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท ไทย ซัมมิท โกลด์ เพรส จํากัด
 • บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 • และอีกหลายองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.นัท ณชดล อารีวงศ์


ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น