29/1/59

การสัมมนาคืออะไร

 

ทุกวันนี้ การสัมมนามีมากมาย จนกลายเป็นกระแสหรือธุรกิจหนึ่งที่มีอยู่กว้างขวาง แต่เคยรู้หรือไม่ว่า สัมมนา นี้มีความหมายอย่างไร วันนี้ทีมงาน หัวหิน ฟิวเจอร์ สัมมนา(เทรนนิ่ง) จะมาเล่าสู่กันฟัง

ความหมายของการจัดสัมมนา

การสัมมนา : การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ผลของการสัมมนาถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ  ผู้เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525. หน้า  797)

แต่ในอีกความหมายหนึ่งนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความหมายของคำว่า “สัมมนา” มาจากคำว่า สำ + มน หรือ สำ + มนา เท่ากับ สัมมนา เป็นศัพท์บัญญัติให้ตรงกับคำว่า Seminar  ซึ่งแปลว่า การร่วมใจกัน การประชุมร่วมกัน เพื่อขบคิดปัญหาโดยอาศัยการค้นคว้าเป็นหลักฐาน

นั่นคือความหมายที่ค่อนข้างเป็นทางการของคำว่า สัมมนา ทั้งนี้โดยความหมายแท้จริงอาจอยู่ที่จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์โดยมีดังนี้

จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนา

 • เพื่อเป็นการฝึกอบรม ฝึกฝน ชี้แจง แนะนำ สั่งสอน หรือปลูกฝังทัศนะคติและให้คำปรึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการจัดงานนั้นๆ
 • เพื่อเป็นการพิจารณา สำรวจ ตรวจสอบ ปัญหา หรือประเด็นต่างๆ ที่หยิบยกขึ้นมา เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องที่สอดคล้องหรือตรงกับการจัดงาน
 • เพื่อเป็นการนำเสนอ สาระ ความรู้ สิ่งน่าสนใจ เรื่องที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ วิทยาการที่เกิดขึ้นใหม่ เรื่องที่คิดค้นขึ้นได้ใหม่ๆ
 • เพื่อใช้แสวงหาข้อตกลง ด้วยวิธีการอภิปราย อธิบาย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กันได้โดยเสรี ซัก-ถาม-ตอบ ถกเถียง ปรึกษา หรือหารือ ภายใต้หัวข้อที่จัดขึ้น
 • เพื่อใช้ในการร่วมตัดสินใจหรือกำหนดนโยบาย หรือแนวทางสำหรับนำไปปฏิบัติงานต่างๆ หรือดำเนินแผนการต่างๆ ให้ลุล่วง
 • เพื่อหาให้ได้มาซึ่งข้อสรุปผลของการนำเสนอหัวข้อ หรือการวิจัย

องค์ประกอบของการจัดสัมมนา

ทั้งนี้รูปแบบของการจัดมักจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้
 1. หัวข้อหลัก และเนื้อหา
 2. วัตถุประสงค์ในการสัมมนา เช่น แบ่งปันความรู้ แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ เป็นต้น
 3. รูปแบบการสัมมนา เช่น บรรยายสรุป, แลกเปลี่ยน, Workshop, ศึกษาดูงาน เป็นต้น
 4. วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำ หรือผู้เปิดประเด็น
 5. ผู้ดำเนินการ หรือ พิธีกร
 6. ผู้เข้าร่วม ตามแต่รูปแบบของการสัมมนา
 7. สถานที่จัด
 8. กำหนดเวลา
 9. ผลงานหรือบทสรุป
จากส่วนดังกล่าวอาจเห็นได้ว่าสามารถมีได้หลายหลากรูปแบบดังนั้นจึงมาดูในหัวข้อต่อไป

รูปแบบของการจัดสัมมนา


 • การบรรยาย (Lecture of speech) : โดยมีวิทยากรหรือผู้เชียวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
 • การอภิปรายทั่วไป (Forum) : โดยมีวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำกระทู้ถาม หรือเปิดประเด็นศึกษาแลกเปลี่ยน และตอบคำถามในประเด็นหลัก
 • การอภิปรายแบบกลุ่มย่อย (Group Discussion) : โดยทุกคนในกลุ่ม (มักจะจำนวนไม่มาก) มีสิทธิ์เปิดประเด็นหรือตั้งกระทู้ถาม และร่วมกันตอบคำถามในหัวข้อที่ตั้งขึ้นมา
 • การปฏิบัติการ (Workshop) : มีการให้ผู้ร่วมเข้าสัมมนาได้ทดลองปฏิบัติจริง ตามหัวข้อที่ได้จัดขึ้น
 • การสาธิต (Demonstration) : มีการแสดงการปฏิบัติจริงให้ผู้เข้าร่วมได้ชม
 • การพบปะสนทนา (Session) : เป็นการเปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนโดยเป็นหัวข้อย่อยๆ ต่างๆ ไม่จำกัดที่อยู่ในหัวข้อหลัก
 • การระดมความคิด (Brainstorming) : เป็นการรวมกลุ่มผู้มีความรู้ ความคิดเห็น ต่างๆ ช่วยกันสรุปประเด็นปัญหาที่ตั้งขึ้น
 • การศึกษานอกสถานที่ หรือการดูงาน (Observe activities, Visit) : เป็นการไปดูสถานที่ปฏิบัติงาน หรือแบบจำลองตัวอย่าง เพื่อเห็นกระบวนการหรือรูปแบบต่างๆ โดยอาจมีผู้นำเป็นผู้ถ่ายทอดอธิบาย หรือเจ้าของสถานที่นั้นๆ เป็นผู้ถ่ายทอดอธิบาย

จากที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่มาที่ไปของคำว่าสัมมนากันเพียงคร่าวๆ ให้พอเป็นที่เข้าใจ ซึ่งหวังว่าคงได้ความรู้จากทีมงาน สัมมนาดีๆ ของหัวหิน กันไปไม่มาก็น้อยพบกับบทความ สาระ เนื้อหาดีๆ ที่จะนำมาฝากกันต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง การจัดอบรมสัมมนาที่ดี

บทความอบรมสัมมนา หัวหิน

เรียบเรียงโดย หัวหิน ฟิวเจอร์ สัมมนา(เทรนนิ่ง) : รับจัดอบรมพนักงาน วิทยากรสัมมนา ทีมบิ้วดิ้ง

สถานที่จัดอบรมสัมมนา วิทยากรสัมมนา จัดสัมมนา หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี เพชรบุรี ประจวบฯ และทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น